1%

YT

FB
Nauka Pływania w Krakowie, Organizacja obozów dla dzieci - Nika Team

Półkolonia narciarsko-snowboardowa

{[description]}

Półkolonia narciarsko-snowboardowa

PÓŁKOLONIA NARCIARSKO-SNOWBOARDOWA (wiek 7-14 lat)

Termin: 19.02-23.02.2024

Miejsce: codziennie jeździmy na wybrany stok, który oferuje najlepsze warunki śniegowe.

Miejsce zbiórki: os. Handlowe 4 na parkingu przy szkole ZSOS nr 1.

Stok narciarski:http://www.laskowa-ski.pl/, http://kompleksbeskid.pl/nasze-stoki.htmlhttp://szklanagora.pl/ 

Koszt półkolonii: 900 PLN

 

W programie dla dzieci:

3,5 h/ nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowbordzie

@

Przykładowy plan dnia:

8.15- zbiórka

8.30- wyjazd z Krakowa

10.00-12.00 szkolenie narciarskie i snowbordowe

12.00-12.45 przerwa

12.45-14.30 szkolenie narciarskie i snowbordowe

15.00- wyjazd do krakowa

16.30- odbiór dzieci z miejsca zbiórki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy przyjmujemy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do dnia 30.11.2023 r. Zaliczkę w wysokości 300 pln należy przelać  do dnia 30.11.2023 na nasze konto. Pozostałą kwotę należy uregulować w pierwszym dniu półkoloni.

W cenie:

Przejazd autokarem

Szkolenie narciarskie i snowbordowe

Ubezpieczenie nw

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII:

 

 1. Przed zgłoszeniem udziału w półkolonii uczestnik / rodzic/ winien zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Wypełniona i podpisana karta zgłoszenia jest umową pomiędzy firmą NIKA TEAM zwaną dalej organizatorem, a uczestnikiem wypoczynku.
 3. Organizator zapewnia opiekę i ubezpieczenie uczestników podczas półkolonii.
 4. Uczestnikami półkolonii opiekują się wychowawcy z odpowiednimi kwalifikacjami zatrudnieni przez Nika Team.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
 7. Klub NIKA TEAM zapewnia opiekę i ubezpieczenie uczestników podczas przejazdu do miejsc docelowych  i podczas szkolenia.
 8. każdy uczestnik sekcji  musi posiadać odpowiedni i niewadliwy sprzęt sportowy.
 9. uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora/trenera. dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań
 10. Niewykorzystanie przez klienta świadczeń objętych programem półkolonii z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane usługi.
 11. Rezygnacja z udziału w półkolonii może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez organizatora.
 12. Koszty rezygnacji z imprezy :

- do 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii zwracana jest cała wpłata na półkolonię,

-  od 14 dni do rozpoczęcia imprezy zaliczka nie jest zwracana

 

Nasi
partnerzy
i sponsorzy